Tại Trung tâm Đào tạo Lái xe Trí Khôi, chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập
Thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại
Thông tin về cách bạn sử dụng dịch vụ/sản phẩm của chúng tôi
Thông tin về thiết bị và phần mềm bạn sử dụng để truy cập dịch vụ

Cách chúng tôi sử dụng thông tin
Cung cấp và duy trì dịch vụ/sản phẩm
Liên hệ với bạn về cập nhật và thông báo
Cải thiện dịch vụ dựa trên phân tích sử dụng
Tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
Tuân thủ pháp luật và quy định liên quan

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các đối tác đáng tin cậy giúp vận hành dịch vụ.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu pháp luật yêu cầu.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin
Áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp
Truy cập thông tin hạn chế theo nguyên tắc cần biết
Không lưu trữ thông tin lâu hơn mức cần thiết

Quyền của bạn
Truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của bạn
Hạn chế việc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị
Xóa thông tin cá nhân khi không còn cần thiết
Nộp khiếu nại với cơ quan quản lý

Liên hệ Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách này, vui lòng liên hệ Trí Khôi qua các kênh social media hoặc website.